Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

(info) Os servizos de O365 só están dispoñibles para contas de usuario vencelladas a usuarios existentes na secretaría virtual.

Para poder empregar os servizos de O365 para educación compre que os active, dende:

https://login.uvigo.es/portal/


  1. Acceder ó portal de xestión do usuario https://login.uvigo.es/portal
  2. Autentificarse como o usuario en cuestión
  3. Seleccionar a conta de usuario
  4. Na páxina que se amosa baixar ata a sección de O365 A1 para educación.
    1. Ler as condicións de uso: https://products.office.com/es-ES/legal/docid13
    2. Activar, se se desexa, o servizo
  • No labels