Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Erros habituais

Os envíos agrupados (Digest) non se ven correctamente

En versións anteriores do xestor de listas de correo mailman, o formato por defecto, en texto plano, amosábase correctamente en todos os clientes de correo, non é así cos resumos na nova versión, é preferible que na configuración das opcións de subscripción se indique que se usa o formato MIME ou Resumo.

Esta preferencia pódese cambiar lista por lista, ou de xeito global para conta de correo

 1. De xeito global por conta
  1. Ir a "Mailman settings", no menú da parte superior dereita

  2. Seleccionar "Preferencias Globais"
  3. Cambiar el tipo de entrega (Delivery Mode)
 2. Lista por lista
  1. Ir á xestión das listas en https://listas.uvigo.es e autenticarse
  2. Seleccionar ou buscar a lista na que se quere cambiar este modo de entrega
  3. Ir ás opcións de suscrición da lista
  4. Editar o tipo de entrega, cambiando a Digest MIME ou Digest Resumo
  5. ss

A mensaxe non se distribúe na lista

Acepta a mensaxe pero a deixa pendente de aprobación por parte do moderador.

 1. Indica como razón "Message has implicit destination"
  Razón: A mensaxe debe enviarse á lista indicando esta como destinatario principal ("To:"), non reenviarse ou enviarse como Bcc:
  Solución: Enviar como destinatario principal da lista: To: • No labels