Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Servizo de listas de correo

O servizo de listas de correo proporciona:

  • Listas de correo xerais: para a difusión de información a colectivos amplos (comunidade universitaria, pdi, pas, avisos de i+d, avisos xerais, ...)
  • Listas de correo específicas
    Solicitadas polos propios usuarios, departamentos, centros, grupos de investigación, etc.

En https://listas.uvigo.es poden atopar un listado das listas de correo existentes e os manuais para administración e uso das listas de correo.


Manuais

Listas de correo xerais

Existen unha serie de listas de correo que poden ser empregadas como foros de discusión para distintos temas. Estas listas en algúns casos non están limitadas a usuarios da Universidade de Vigo.

Cando un usuario é creado, é subscrito por defecto á lista de correo inforede@listas.uvigo.es únicamente.

Existen outras listas de uso xeral ás que ó usuario pode subscribirse dende o servidor de listas de correo http://listas.uvigo.es, como as seguintes:

Dado o gran número de mensaxes que se xeneran cando se envían correos ás listas recoméndase non empregar estas listas xenéricas como mecanismo de comunicación recomendado, e en todo caso as mensaxes remitidas ás listas principais están limitadas a un tamaño máximo de 350Kb.


Solicitude de creación dunha lista de correo

Pódese solicitar a creación dunha lista de correo cumplimentando los datos en "Solicitude de lista de correoneste enlace.

  • No labels