Erros habituais

Os envíos agrupados (Digest) non se ven correctamente

En versións anteriores do xestor de listas de correo mailman, o formato por defecto, en texto plano, amosábase correctamente en todos os clientes de correo, non é así cos resumos na nova versión, é preferible que na configuración das opcións de subscripción se indique que se usa o formato MIME ou Resumo.

Esta preferencia pódese cambiar lista por lista, ou de xeito global para conta de correo

 1. De xeito global por conta
  1. Ir a "Mailman settings", no menú da parte superior dereita

  2. Seleccionar "Preferencias Globais"
  3. Cambiar el tipo de entrega (Delivery Mode)
 2. Lista por lista
  1. Ir á xestión das listas en https://listas.uvigo.es e autenticarse
  2. Seleccionar ou buscar a lista na que se quere cambiar este modo de entrega
  3. Ir ás opcións de suscrición da lista
  4. Editar o tipo de entrega, cambiando a Digest MIME ou Digest Resumo
  5. ss

A mensaxe non se distribúe na lista

Acepta a mensaxe pero a deixa pendente de aprobación por parte do moderador.

 1. Indica como razón "Message has implicit destination"
  Razón: A mensaxe debe enviarse á lista indicando esta como destinatario principal ("To:"), non reenviarse ou enviarse como Bcc:
  Solución: Enviar como destinatario principal da lista: To: