Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »


Acceso web e descarga do cliente de escritorio

Para o acceso web

 1. Acceda a https://portal.office.com
  Indique o seu usuario no dominio @uvigo.gal (usuario@uvigo.gal)
 2. Autentíquese co seu login (na forma usuario@uvigo.es) na autenticación centralizada (SSO) da Universidade de Vigo
 3. Unha vez autenticado será redirixido ó panel principal de office, ahí seleccione "OneDrive" 4. Dentro do panel de OneDrive, dende "Escritorio" pódese descargar o cliente para escritorio, premendo en "Configurar ahora"
 5. Empezará a descarga do cliente OenDriveSetup.exe
 6. Ó terminar a descarga execute ese cliente
 7. Unha vez instalado configurar o cliente, indicando a conta en O365 (do tipo usuario@uvigo.gal)
 8. Pedirá o autenticarse, co usuario@uvigo.es
 9. E configurar a sincronización de carpetas para o cliente de OneDrive
 10. En calquer momento pódese configurar esto, indo ó icono de OneDrive na parte inferior dereita, na barra de ferramentas, e premendo nel.

  Indo a "Más" e dende ahí a "Configuración" pódense configurar as contas empregadas e características da sincronización.
 • No labels