Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width70%

Configuración do uso do servidor proxy en Windows, algúns navegadores (Internet Explorer, Chrome) empregan esta configuración e outros (Firefox) dan como opción empregala aínda que non sexa o seu comportamento por defecto.

Column
width30%
Panel
titleContenido

Table of Contents
maxLevel2
indent15px
stylesquare

Configuración do proxy en Microsoft Windows

 

Excerpt

(info) Estas imaxes corresponden á configuración en Windows XP

Pode acceder a esta configuración dende "Panel de Control -> Opciones de Internet"

Os navegadores que empregan esta configuración permiten acceder normalmente a ela tamén dende os menús de configuración propios do navegador.

 

Seleccionar a opción "Configuración de LAN" dentro de "Configuración de la red de área local (LAN)".

Indicar, na ventana que aparece, no apartado "Servidor proxy", os datos de configuración do servidor proxy.

Comprobar en "Avanzadas" que se está a empregar o mismo servidor proxy para todos os protocolos: