Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Para resolver ese problema, tan só teremos que premer sobre o icono ACCAcc. De de carpeta, situado na marxe esquerda, e elexir a pestana Mostrar todos los buzones. Inmediatamente aparecerán as carpetas creadas con anterioridade. No caso de que haxa subcarpetas e queiramos telas visibles tamén, sobre o icono Acc. de carpeta, deberemos marcar Expandir todas.