Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Carpetas Enviados e Papeleira

Se abrimos por primeira vez unha conta en correoweb, na marxe esquerda só aparecerá a carpeta Entrada, pero non aparecerán as carpetas de Papeleira nin Enviados.

A carpeta Enviados crearase automáticamente no momento en que fagamos e enviemos un primeiro correo.

Asimesmo, a carpeta Papeleira crearase automáticamente no momento en que eliminemos un correo por primeira vez.

Se non é a primeira vez que empregamos correoweb, pero é a primeira vez que usamos o novo entorno web, poderían non aparecer antigas carpetas que xa tiñamos empregado con anterioridade, incluíndo entre elas ás antigas carpetas de Enviados e Papeleira.

Para resolver ese problema, tan só teremos que premer sobre o icono Acc. de carpeta, situado na marxe esquerda, e elexir a pestana Mostrar todos los buzones. Inmediatamente aparecerán as carpetas creadas con anterioridade. No caso de que haxa subcarpetas e queiramos telas visibles tamén, sobre o icono Acc. de carpeta, deberemos marcar Expandir todas.

 

  • No labels