Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Consultas habituais

Pódese cambiar o nome dunha lista de correo?

Isto non é posible no xestor de listas de correo, no seu lugar o que se pode é crear unha nova lista de correo e transferir a esta o mesmo listado de subscriptores e a configuración. Os arquivos da lista vella non  se copiarían a esta nova lista de correo.


  • No labels