Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Configuración o cliente Mail en Mac OS X

Datos de conexión

 Unha conta de correo está fomada por un identificador (tamén chamado login e normalmente relacionado co nome do solicitante), o símbolo "@" e un dominio (ou sexa, a parte de Internet á que pertence a conta). No noso caso, a meirande parte das contas son do tipo login@uvigo.es (login@uvigo.gal). Ademáis, para poder leer o correo é necesaria un contrasinal que só o usuario da conta de correo debe saber. Polo tanto, antes de comeza-lo proceso de configuración da súa nova conta de correo, terá que te-los datos que lle corresponden á mesma, estes datos son: login, contrasinal, servidor de correo entrante, protocolo do servidor do correo entrante e servidor do correo sainte.


Os datos de configuración da conta son:

 • Servidor de correo entrante: imap.uvigo.gal
  • Servidor de correo saínte (SMTP): smtp.uvigo.gal
 • Nome de usuario
 • O servidor de correo de saída (SMTP) require autentificación
 • Números de porto do servidor
  • Servidor de correo de entrada (IMAP): 993
   • Empregar conexión cifrada (SSL)
  • Servidor de correo de saída (SMTP): 587
   • Empregar conexión cifrada (TLS)


Aínda que estes son os datos de conexión recomendados, por contabilidade con clientes cos que se teñan problemas de conexión sopórtanse os seguintes protocolos:

ServizoProtocoloPorto TCPServidorObservacións
Lectura de correo (correo entrante)IMAP993imap.uvigo.gal

Protocolo recomendado (tick). Cifrado con SSL


IMAP143imap.uvigo.galEsixe cifrado con TLS 

POP3995pop.uvigo.galCifrado con SSL.

POP3110pop.uvigo.galEsixe cifrado con TLS
Envío de correo (correo saínte)SMTP587smtp.uvigo.gal

Porto recomendado (submission) (tick).

Esixe cifrado con TLS


SMTP25smtp.uvigo.galEsixe cifrado con TLS

SMTP465smtp.uvigo.galCifrado con SSL

(info) En todo caso requírese a autentificación do usaurio para o envío de correo (SMTP).

No tocante á lectura de correo hai dúas opcións:

 • IMAP:
  • Os correos quedan almacenados no servidor salvo que o usuario os mova a "Carpetas locais" no seu equipo.
   Se o correo dun buzón vai a ser leído dende varios ordenadores esta é a opción que recomendamos.
  • Avantaxes
   • Manexa carpetas no servidor de correo.
   • Das carpetas no servidor faise copia de seguridade.
   • O usuario pode acceder ós correos acumulados no servidor dende calqueira ordenador ou dende o acceso web ó correo.
  • Desavantaxes
   • As mensaxes acumuladas espacio no servidor e, por tanto, ser necesario que o usuario comprobe se o seu buzón está cerca do límite de espazo asignado. 
   • Se as mensaxes se acumulan no buzón de entrada a lectura do correo pode ser máis lenta.
 • POP3:
  • Os correos descárganse ó ordenador do usuario. 
   (warning) Como consecuencia de esto, se se emprega POP3 dende varios postos de usuario para ler a mesma conta, os correos se descargarán a un dos postos, e cando o correo se consulte dende os outros o que se verá é que as mensaxes desapareceron da bandexa de entrada.
   Os clientes de correo permiten ás veces deixar o correo no servidor cando se emprega POP3, pero se se quere facer isto recomendamos que se empregue IMAP, dado que moitas veces cando a cantidade de correos acumulados é grande os clientes de correo tenden a ter problemas de funcionamento.
  • Avantaxes
   • Como os correos son descargados ó equipo do usuario é máis rápido na lectura e non se teñen tantos problemas coa xestión do espazo no buzón de correo.
  • Desavantaxes
   • Non manexa carpetas.
   • Se a conta vai ser empregada por varias persoas ou por unha soa persoa dende varios ordenadores distintos non é unha opción recomendable, dado que descargará os correos acumulados a un único equipo.

Configuración do cliente

A configuración de este ciente debería ser similar á seguinte:

 • Indicar as características da conta de correo

 • É recomensable empregar cifrado (no porto 993 ou no porto 143)

Problemas coñecidos do cliente Mail en Mac OS X Lion e posteriores

(info) Hai algúns problemas de compatibilidade coñecidos co cliente de correo Mail de Mac OS X a partir da versión Lion (10.7) empregando IMAP e cifrado, estes débense a diferencias a hora de empregar os comandos IMAP para autentificación (AUTHENTICATE, AUTH), e en principio a día de hoxe están resoltos.

De todos xeitos, de darse, hai algunhas probas que se poden facer para tentar rodear o problema:

 1. Problema: O servidor indica de xeito repetido que a autentificación é incorrecta, a pesares de que se indica un contrasinal correcto
  Causa: algunhas versións do cliente Mail en Mac OS X non empregan recheo (padding) para codificar en base64 o contrasinal do usuario, e o servidor de correo espera telo
  Solución: Cambiar o contrasinal por un que teña unha lonxitude múltiplo de 3 (9 caracteres, por exemplo), para evitar que o "padding" sexa necesario

 2. Problema: Non se consigue establecer conexión co servidor empregando cifrado, sen o cifrado esta conexión funciona correctamente
  Causa: por algún motivo o cliente Mail aínda considera que se está empregando "correo.uvigo.es" en lugar de "imap.uvigo.es" e da erros ó comprobar o nome do certificado (que indica "imap.uvigo.es")
  Solución: Dependendo de versións do cliente Mail
  1. Deshabilitar "Usar SSL", ler o correo sen cifrado e voltar a habilitalo ("Usar SSL")
  2. Manter como nome de servidor "correo.uvigo.es", é un nome que agora apunta ó mesmo servidor que "imap.uvigo.es"

 

 

 

 • No labels