Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datos de conexión ó espazo web persoal

(warning) Os datos de acceso de conexión que se indican nestes exemplos son para usuarios dun aloxamento en webs2.uvigo.es, compre que revisen os seus datos de acceso en https://portal.webs.uvigo.es, poden ser distintos para o seu usuario.

(info) Compre que previamente teñan solicitado o espazo web.

(info) Unha vez feito comprobe en https://portal.webs.uvigo.es/ os datos de conexión

Comprobar datos de conexión

Indo a https://portal.webs.uvigo.es/, autentificándose co mesmo usuario que se empregue para actualizar o espazo web (do tipo usuario@uvigo.es), e indo a "Axuda -> Actualización de arquivos".

Datos de conexión

ProtocoloServidorPorto / características de conexiónUsuarioSoftware de cliente
SFTP

(info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/

22O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es, o usuario a indicar para conectarse será webusuario

Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son:

FTP

(info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/

21

(info) É necesario usar "FTP con TLS explícito", para cifrar a conexión ó servidor e impedir que o contrasinal do usuario ou datos privados da web (contrasinais, datos de configuración) circulen pola rede sen cifrado.

(warning) Modo Pasivo (é o modo por defecto en moitos clientes FTP)

O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es, o usuario a indicar para conectarse será webusuario

Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son:


(info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/

990

Pode vir indicado como FTPS  ou FTP con TLS implícito 

O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es, o usuario a indicar para conectarse será webusuario

Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son:

(info) De entre estes, por ser máis sinxelo e ser sempre cifrado, recomendamos, de ser posible, que se empregue o primeiro dos modos de acceso (SFTP).


Configuración dun cliente FTP/SFTP

(info) Os seguintes exemplos son para un espazo ubicado no servidor webs2.uvigo.es, os datos do servidor poderían cambiar, pode comprobalos do xeito indicado no apartado anterior.

Configuración do acceso SFTP (FileZilla)

 1. Lanzamos o programa FileZilla

 2. Para conectarnos ó servidor webs.uvigo.es, creamos un novo sitio, seleccionando a opción "Archivo -> Gestor de Sitios"
  Indicaremos "Nuevo sitio":

 3. As opcións a indicar na configuración serán:
  1. Servidor: (info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/
  2. Protocolo: SFTP
  3. Porto: 22 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)
  4. Modo de acceso: Normal (con usuario e contrasinal)
  5. Usuario: O usuario que utilicemos (sen o dominio @uvigo.es)
  6. Contrasinal: O mesmo que para ler o correo
 4. Pulsamos "Aceptar" para gardar esta configuración, esta queda memorizada para outras ocasións
 5. Indicando "Conectar", establecerase a conexión a webs.uvigo.es
 6. Na primeira conexión pediranos que aceptemos a clave do servidor de páxinas web
 7. Veremos o directorio public, os arquivos publicados deben estar dentro de este directorio.

Configuración dun acceso SFTP (WinSCP)

 1. Lanzamos winSCP
 2. Indicamos en "Sesión", os datos da nova conexión que imos definir:

 3. As opcións a indicar na configuración serán:
  1. Protocolo: SFTP
  2. Porto: 22 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)
  3. IP ou nome do servidor: (info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/
  4. Usuario: O usuario que utilicemos (sen o dominio @uvigo.es)
  5. Contrasinal: O mesmo que para ler o correo
 4. Indicamos o directorio de inicio, por comodidad podemos indicar directamente "public"

 5. Indicamos "Guardar"

 6. Unha vez feito esto conectámonos ó servidor, a primeira vez que se acceda indicará que a clave do servidor é descoñecida, e se desexamos gardala e confiar nela. Compre indicar que sí ("Aceptar"):

 7. Veremos un directorio public, só se publicará aquelo que esté baixo este directorio.

Configurar o acceso FTP (FileZilla)

 1. Lanzamos o programa FileZilla

 2. Para conectarnos ó servidor webs.uvigo.es, creamos un novo sitio, seleccionando a opción "Archivo -> Gestor de Sitios"
 3. As opcións a indicar na configuración serán:
  1. Servidor: (info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/
  2. Protocolo: FTP
  3. Cifrado: FTP explícito sobre TLS
  4. Porto: 21 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)
  5. Modo de acceso: Normal (con usuario e contrasinal)
  6. Usuario: O usuario que utilicemos (sen o dominio @uvigo.es)
  7. Contrasinal: O mesmo que para ler o correo
 4. Non é preciso en principio configurar nada máis, pero se temos problemas na conexión pode ser útil forzar o modo FTP a "Pasivo" e limitar o número máximo de conexións a 1
 5. Pulsamos "Aceptar" para gardar esta configuración, esta queda memorizada para outras ocasións
 6. Indicando "Conectar", establecerase a conexión a webs.uvigo.es
  Veremos o directorio public, os arquivos publicados deben estar dentro de este directorio.

Configurar o acceso FTP (CoreFTP)

 1. Crear un novo sitio:
 2. As opcións a indicar na configuración serán:
  1. Servidor (Host/IP/URL): (info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/
  2. Conexión (Connection): AUTH TLS (FTP con TLS explícito)
   1. Deshabilitar as opcións de SSL (SSL Listings, SSL Transfer), dado que non están soportadas
  3. Porto: 21 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)
  4. Usuario (Username): O usuario que utilicemos (sen o dominio @uvigo.es)
  5. Contrasinal (Password): O mesmo que para ler o correo
  6. OpenSSL
 3. Conectar (Connect)
 • No labels