Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datos para a configuración do envío (SMTP)

Datos para o envío de correos:

 • Servidor: localhost.uvigo.es (localhost, ou 127.0.0.1)
 • Tipo de envío: SMTP
 • Autentificación: NON

Envío de correos coa función  mail (PHP)

(info) De ser posible e se é un desenrolo propio recomendamos que empreguen outras alternativas, como a función Mail de PEAR ou librerías como phpmailer.

O envío dende a función mail() de php é sinzelo, pero limitado no tocante ás posibilidades que da. O uso sería como o seguinte

mail1.php
$res = mail ( "destinatario@uvigo.es", "Proba do " . date("d/m/Y") , "Proba de envio de correo", "From: remitente@uvigo.es\r\nTo: destinatario@uvigo.es\r\nX-Mailer: Prueba 1.0" ) ;
if ( $res == true ) {
 print "OK: Correo enviado <br/>\n" ;
} 
else {
 print "ERRO: Erro o enviar o correo<br/>\n" ;
}

Envío de correos coa clase Mail de PEAR (PHP)

(info) En principio e de ser un desenrolo propio, por ser unha función incluída en PEAR e con bastantes opcións, parece o mecanismo máis axeitado para enviar correos dende PHP.

Recomendamos que se utilice:

 • smtp: Indicar ó crear o obxecto (Mail::factory) que se empregará "smtp"
 • Servidor local: 127.0.0.1, ou "localhost", ou "localhost.uvigo.es"

Ten moitas máis opcións que se poden consultar nesta páxina.

mail2.php
<?php

 require ( "Mail.php" ) ;
 require ( "Mail/mime.php" ) ;

 $message = new Mail_mime();
 $message->setTXTBody ( "Proeba de envio de correos" ) ;
 $mimeparams = array ( "text_encoding" => "7bit", 
            "text_charset" => "UTF-8" ) ;
 $headers  = array ( "From" => "remitente@uvigo.es",
            "To"  => "destinatario@uvigo.es",
            "Subject" => "Proba de envio de correo " . time(),
            "X-Mailer"=> "Mi App 1.0",
            "Return-Path" => "remitente@uvigo.es" ) ; 
 $body  = $message->get ( $mimeparams ) ;
 $headers = $message->headers ( $headers ) ;
 $to   = "destinatario@uvigo.es" ; 

 $smtp = Mail::factory ( 'smtp', array ('host' => "127.0.0.1", 'port'=>25 )) ;
 $mail = $smtp->send ( $to, $headers, $body ) ;

 if ( PEAR::isError ( $mail )) {
  print "ERRO: O enviar o correo <br/>\n" ;
 }
 else {
  print "OK: correo enviado<br/>\n" ;
 }
?>

Envío de correos coa librería phpmailer

Esta é outra opción das moitas que hai para enviar correos dende PHP. Pode descargarse dende este enlace

mail3.php
<?php
  require 'phpmailer/phpmailer.php';

  $mail = new phpmailer();
  $mail->PluginDir = "phpmailer/";

  $mail->Mailer  = "smtp";
  $mail->Host   = "127.0.0.1" ;
  $mail->SMTPAuth = false ;
  $mail->Timeout = 50 ;

  $mail->From   = "remitente@uvigo.es" ;
  $mail->FromName = "Pedro Palotes" ;
  $mail->AddAddress ( "destinatario@uvigo.es" ) ;
  $mail->AddCC   ( "destinatario1@uvigo.es" ) ;
    
  $mail->Subject = 'Proba de envio de mensaxe do ' . date("d/m/Y");
  $mail->Body  = "Proba de envio de correo." ;

  // Envia a mensaxe
  $res = $mail->Send();

  if ( $res ) {
   print "OK: correo enviado<br/>\n" ;
  } 
  else {
   print "ERRO: O enviar o correo <br/>\n" ;
  }
  
?>
 • No labels