Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Comandos_noroot
net time /SETSNTP:hora.uvigo.es


 

En instalacións recientes, pode ser preferible usar o comando w32time, que ten máis opcións

Bloque de código
net stop w32time
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:hora.uvigo.es,hora2.uvigo.es
net start w32time

Configuración en Linux

Para distintas versións de Unix o programa de sincronización de hora, ntpd ou xntpd, ven coa distribución estándar do sistema.

...