Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Contents

Erros habituais

Os envíos agrupados (Digest) non se ven correctamente

En versións anteriores do xestor de listas de correo mailman, o formato por defecto, en texto plano, amosábase correctamente en todos os clientes de correo, non é así cos resumos na nova versión, é preferible que na configuración das opcións de subscripción se indique que se usa o formato MIME ou Resumo.

Esta preferencia pódese cambiar lista por lista, ou de xeito global para conta de correo

 1. De xeito global por conta
  1. Ir a "Mailman settings", no menú da parte superior dereita
   Image Added
   Image Added
  2. Seleccionar "Preferencias Globais"
   Image Added
  3. Cambiar el tipo de entrega (Delivery Mode)
   Image Added
 2. Lista por lista
  1. Ir á xestión das listas en https://listas.uvigo.es e autenticarse
  2. Seleccionar ou buscar a lista na que se quere cambiar este modo de entrega
   Image Added
  3. Ir ás opcións de suscrición da lista
   Image Added
  4. Editar o tipo de entrega, cambiando a Digest MIME ou Digest Resumo
   Image Added
  5. ss
   Image Added

A mensaxe non se distribúe na lista

Acepta a mensaxe

...

pero a deixa pendente de aprobación por parte do moderador.

 1. Indica como razón "Message has implicit destination"
  Razón: A mensaxe debe enviarse á lista indicando esta como destinatario principal ("To:"), non reenviarse ou enviarse como Bcc:
  Solución: Enviar como destinatario principal da lista: To:

...