Os espazos web de usuarios teñen por defecto asignados os nomes:

Poden acceder a ambos con http e https, sendo recomendable isto segundo: https://usuario.webs.uvigo.es


Se desexan acceder con outros nomes: