Para o acceso a publicacións e revistas, o acceso dende a propia rede da Universidade de Vigo está, polo xeral, permitido (coa excepción da rede wifi Eduroam).

Teñen acceso os rangos de IPs fixas da Universidade de Vigo

Para o acceso dende fora da rede da Universidade de Vigo, estase a extender cada vez máis o uso da autenticación federada (con usuario @uvigo.es) ós servizos externos. De xeito máis xeral pode empregarse o servizo proxy, tamén con autenticación, como se indica nos seguintes documentos: