Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »


Para o acceso a publicacións e revistas, o acceso dende a propia rede da Universidade de Vigo está, polo xeral, permitido (coa excepción da rede wifi Eduroam).

Teñen acceso os rangos de IPs fixas da Universidade de Vigo

  • 193.146.32.0/20
  • 193.147.80.0/21
  • 193.146.208.0/21
  • 193.145.246.0/24
  • 2001:720:1214::/48


  • No labels