Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »


1. Dar de alta servizos de O365 para educación

Activación de servizos de O365 para educación

 1. Acceder ó portal de xestión do usuario https://login.uvigo.es/portal
 2. Autentificarse como o usuario en cuestión
 3. Seleccionar a conta de usuario
 4. Na páxina que se amosa baixar ata a sección de O365 A1 para educación.
  1. Ler as condicións de uso: https://products.office.com/es-ES/legal/docid13
  2. Activar, se se desexa, o servizo

2. Login en O365 UVIGO

Login

 1. Ir a https://portal.office.com
 2. (info) Pode accederse directamente en https://portal.o365.uvigo.gal
 3. Indicar o usuario en O365: PAS / PDI / Doutoramento: usuario@uvigo.gal // Alumnado: usuario@alumnado.uvigo.gal
 4. Redirixe ao SSO de UVIGO, para facer login nel:
 5. Unha vez autenticado o usuario, voltarase á páxina principal de O365:


Logout

Importante: O365 non garante que as sesións se pechen ben co botón de "pechar sesión". Para un uso seguro é preciso que, sempre que remate unha sesión, peche o seu navegador.

 • No labels