Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Para acceder ao Directorio de usuarios de correo electrónico da Universidade de Vigo que permiten ser visualizados, deberemos entrar primeiramente na nosa conta de correo desde correoweb (https://correoweb.uvigo.es). Unha vez no noso correo, deberemos seleccionar UVIGO Directory na pestana despregable Contactos, tal como se amosa na figura:

Ao acceder, apareceranos todo o listado dos usuarios con contas visibles, organizados por orde alfabética e con formato "Apelidos, Nome". Se desexamos buscar a algún usuario en concreto, tan só deberemos seleccionar a letra do seu primeiro apelido, tal como aparece na figura:

  • No labels