Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uso do acceso web ó correo de Exchange (Outlook Web Access, OWA)

Contenido

Uso do acceso web ó correo para usuarios do servidor Exchange

Para acceder ó servizo de Correo de Microsoft Exchange a través do contorno web (Outlook Web Access, OWA) teclee na barra de direccións do seu navegador a seguinte dirección:

https://correoweb.rectorado.uvigo.es

 

Unha vez na pantalla principal teclee o seu nome de usuario no campo "Nombre de usuario" (so a parte da súa conta de correo á esquerda de @uvigo.es) a continuación do dominio "RECTORADO\".

No campo "Contraseña" teclee o seu contrasinal e seguidamente prema no botón "Iniciar sesión" para acceder á súa conta de correo.

Se o prefire, marque a casilla "Usar Outlook Web App Light" para cargar un cliente de correo web máis ligero, consecuentemente con menos opcións pero máis rápido.

(tick) Salvo que atope problemas co interfaz por defecto recomendamos non usar o interfaz "Outlook Web App Light", dado que se perden bastantes características do correo Exchange.

Entorno da interfaz web (OWA)

Unha vez dentro do contorno do Correo electrónico Exchange vostede pode acceder ós diferentes apartados tal e como se detallará a continuación.

Na parte inferior esquerda da fiestra principal atópase o menú cos módulos dispoñibles na súa conta de correo:

  • Correo
  • Calendario
  • Contactos
  • Tarefas
  • Carpetas públicas

A continuación detallaremos as principais características dos módulos dispoñibles.

Correo

Por defecto, unha vez se autentique no contorno web, amosaráselle o cartafol de entrada. Nel pode acceder ós seus correos para a súa xestión. Outras carpetas que poderá consultar son:

  • Borradores: Neste cartafil amósanse os correos que o usuario comenzou a escribir pero que non deu aínda por rematados.
  • Elementos enviados: Nesta carpeta almacénanse os correos que o usuario enviou.

Elementos eliminados: Cartafol onde se depositan os correos borrados.

Correo non desexado: A esta carpeta envíanse os correos clasificados como SPAM. Para que sexa plenamente funcional compre configurar regras para que os correos etiquetados como SPAM polos servidores de correo sexan enviados a este cartafol.

Calendario

O calendario posibilita dispoñer dunha axenda de actividades persoais. (info) Este calendario é acceso exclusivo para cada uno de los usuarios, se posteriormente desexa compartilo con outros usuarios, debe facer isto dende o módulo de "Carpetas públicas".

As actividades do calendario agrúpanse por día, semana ou mes, e é posible acceder ós datos de actividades desenroladas no pasado ou planificadas para o futuro.

Contactos

En el módulo contactos se pueden almacenar las entradas correspondientes a los contactos dados de alta por el usuario.

Tarefas

No módulo de tarefas (Tareas) pode almacenar tarefas e configurar avisos para unha data ou periodicidade determinada.

Carpetas públicas

No módulo carpetas públicas pode ter acceso a recursos compartidos con outros usuarios: calendarios, tarefas ou carpetas poden ser compartidos por otros usuarios.

  • No labels