Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


De xeito temporal, até o 31 6 de xullo de maio2020, e como axuda ós estudantes que polas medidas de contención do Covid-19 non poden acudir ó centro de estudos, Adobe proporciona acceso de xeito gratuito ás aplicacións de Creative Cloud (https://creativecloud.adobe.com/apps/all/desktop).

...