Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Lanzar Outlook 2010 ou posterior
 • Unha vez lanzado
  • Premer tecla de Control (calqueira das dúas)
  • Sobre o icono da barra de ferramentas que aparece na parte inferior dereita da pantalla premer o botón dereito sen soltar a tecla Control
  • Seleccionar: "Probar autoconfiguración del correo electrónico..."
  • Pedirá:
   • Usuario (usuario@uvigo.es)
   • Contrasinal
   • Indicar "Probar" e copiar o resultado da proba


    Indicar usuario e contrasinal:

    Pedirá que se volva a indicar usuario e contrasinal, indicar dominio (EXCHANGE\usuario ou RECTORADO\usuario) e contrasinal
    Image Added
    Esta configuración proba non so o servizo de autodescubrimento de Outlook senón tambén as combinacións habituais de entradas DNS (pop.uvigo.es, imap.uvigo.es, smtp.uvigo.es, ...)
    Isto é lento, se se quere facer unha proba máis rápida compre seleccionar só "Usar Autodetección"