Child pages
  • Manual do usuario das listas de correo

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Configurar opcións de suscrición

Indo a "Listas" e dende ahí a unha lista concreta, pode configurar as opcións de subscripción a esa lista de correo.


Image Modified

Image Modified

Configurar as opcións de suscrición (listado)

Pode configuralas en Mailman Settings  → Preferencias por Lista

Polo xeral recomendamos empregar como tipo de entrega:

  • Normal  (Regular): se quere recibir os correos según se tramita na lista
  • Summary Digests  ou MIME Digests , se quere recibilos agrupados (por días, xeralmente), o formato Plain Text Digests  da problemas (caracteres que se amosan de xeito estraño) con moitos clientes de correo ou formatos de mensaxe tramitado.

Image Added

Xestión das listas de correo por correo electrónico

...