Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Lanzamos winSCP
 2. Indicamos en "Sesión", os datos da nova conexión que imos definir:

 3. As opcións a indicar na configuración serán:
  1. Protocolo: SFTP
  2. Porto: 22 TCP (non é preciso indicalo, é o elexido por defecto)
  3. IP ou nome do servidor: (info) Compre que comprobe estes datos en http://usuario.webs.uvigo.es/portal/
  4. Usuario: O usuario que utilicemos (sen o dominio @uvigo.es)
  5. Contrasinal: O mesmo que para ler o correo
 4. Indicamos o directorio de inicio, por comodidad podemos indicar directamente "public_html"

 5. Indicamos "Guardar"

 6. Unha vez feito esto conectámonos ó servidor, a primeira vez que se acceda indicará que a clave do servidor é descoñecida, e se desexamos gardala e confiar nela. Compre indicar que sí ("Aceptar"):

 7. Veremos un directorio public_html, só se publicará aquelo que esté baixo este directorio.

...