Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Carpetas Enviados e Papeleira

Se abrimos por primeira vez unha conta en correoweb, na marxe esquerda só aparecerá a carpeta Entrada, pero non aparecerán as carpetas de Papeleira nin Enviados.

...