Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


De xeito temporal, até o 6 de xullo de 2020, e como axuda ós estudantes que polas medidas de contención do Covid-19 non poden acudir ó centro de estudos, Adobe proporciona acceso de xeito gratuito ás aplicacións de Creative Cloud (https://creativecloud.adobe.com/apps/all/desktop).


Para acceder a estas aplicacións, co seu usuario de Adobe (o usuario @uvigo.gal, o mesmo que empregan para descargar Acrobat), poden acceder a:

https://creativecloud.adobe.com/apps/all/desktop


E descargar o software. As licenzas só serán válidas até o 31 de maio.

Están habilitados para esta descarga

  • Usuarios das licenzas de acrobat (@uvigo.gal)
  • Alumnado do Campus de Pontevedra que precisa deste software (@alumnado.uvigo.gal)

No caso dos accesos de alumnado non é preciso que habiliten o seu acceso a Adobe, dado o excepcional das circunstancias déuselles a alta automáticamente, cando 

  • No labels